2013-03-24

Lärare, pedagoger, handledare och instruktörer

Häromdagen publicerade jag några funderingar kring vem som får kalla sej danslärare egentligen. För den som inte är 100% insatt i ämnet är det förmodligen inte så lätt att avgöra skillnaden mellan de olika kategorierna av dansundervisare. "Undervisare" är nog inget riktigt ord, men det är ett begrepp jag valt att använda på den här bloggen som samlingsterm för alla som undervisar. Här följer i alla fall en liten redogörelse för skillnader och likheter mellan olika titlar. Notera att ingen av dessa yrkestitlar är skyddade och därför i praktiken kan användas av vem som helst. Man kan bara hoppas på att folk benämner sej korrekt.

Legitimerad lärare i dans

Det här är personer som genomgått lärarutbildning och fått ut lärarexamen med dans som inriktning. De har sedan arbetat minst ett år med dansundervisning i den skolform/åldersgrupp de är utbildade för, varefter de ansökt om lärarlegitimation och fått ansökan beviljad av skolverket. Man kan säga att de alltså är godkända lärare två gånger, en gång i sin examen och en gång i sin legitimation. Legitimationen visar också att läraren har adekvat erfarenhet av yrket efter examen. Förhoppningsvis borgar det för hög kvalitet i undervisning och bedömning. Legitimationen kan gälla förskolan, grundskolans år 1-3, 4-6, 7-9 eller gymnasiet. En legitimerad lärare är behörig att ansvara för undervisning och betygsättning i det allmänna skolväsendet. Sedan 2011 finns enbart möjlighet att utbilda sig till lärare i dans för gymnasiet. I Sverige finns två lärosäten, Luleå Tekniska Universitet och Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm, som har rätt att utfärda lärarexamen i dans.

Lärare i dans

Den här kategorin har lärarexamen med inriktning dans mot förskolan, grundskolan eller gymnasiet, men har antingen inte ansökt om lärarlegitimation eller fått avslag på ansökan. Den som inte har undervisat motsvarande minst ett års heltid i den skolform hen är utbildad för är inte kvalificerad för legitimation. Läraren kan ändå ha stor erfarenhet av undervisning i en annan skolform eller frivillig verksamhet. Att hen saknar legitimation kan också bero på att hen är helt nyutbildad och ännu inte har hunnit kvalificera sej för legitimationen. En olegitimerad lärare får undervisa i det allmänna skolväsendet, men är inte behörig att ansvara för undervisning och/eller betygsättning.

Danspedagog

Termerna lärare och pedagog blandas ofta ihop eller ses som synonyma. I danssammanhang är det dock felaktigt, eftersom lärare inriktning dans och danspedagog är två olika examina. Danspedagog är en konstnärlig examen (alltså inte en lärarexamen), som till exempel gör det möjligt att söka forskarutbildningar och doktorandtjänster inom konstnärliga fakulteter. Om inte saker har förändrats mycket på sistone innehåller danspedagogutbildningen mer konstnärlig färdighetsträning och mindre didaktisk träning/teori än lärarutbildningen. I dagsläget kan danspedagoger inte bli beviljade lärarexamen. Ändå är det många danspedagoger som undervisar i det allmänna skolväsendet, vilket beror på att lärarutbildningens dansinriktning startade så sent som 2003. Innan dess var pedagogutbildningen den enda dansutbildningen med inriktning på undervisning. I Sverige finns ett lärosäte, Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm, som erbjuder danspedagogutbildning.

Danshandledare

Det här är en term, som inte används särskilt mycket. Det finns dock en folkhögskoleutbildning, som har just den titeln. Det är en ettårig utbildning i dans med inslag av metodik och pedagogik.

Cirkelledare

Detta är den korrekta titeln på personer som undervisar på studieförbund. Kurserna på studieförbund kallas studiecirklar och de som leder cirklarna är cirkelledare. Det finns inga behörighetskrav, för att undervisa på studieförbund. En cirkelledare kan i praktiken vara allt från legitimerad lärare till gymnasieelev, som jobbar extra. På vissa orter och vissa studieförbund erbjuds cirkelledarna mycket utbildning inom studieförbundet, på andra ställen inget alls.

Dansinstruktör

Ordet instruktör förknippas ofta med gruppträning på gym. Kanske är det därför många, som undervisar dans, drar sej för att kalla sej instruktörer. Ordet antyder att det inte riktigt är undervisning man sysslar med, utan att man enbart ger instruktioner. Detta stämmer förvisso i många fall med verkligheten. Jag tycker personligen att instruktör är ett begrepp, som kunde användas mer. En instruktör på ett gym har oftast (kanske alltid) en instruktörsutbildning med certifikat utfärdat av den gymkedja där hen jobbar eller en annan privat aktör.

Eftersom det egentligen är öppet för vem som helst att kalla sej vad som helst av ovanstående (utom legitimerad lärare) rekommenderar jag att man, om man tycker att det spelar roll, kollar med sin undervisare vad hen har för utbildning och erfarenhet. I frivillig verksamhet är dock det viktigaste att man trivs med sin undervisare och tycker att det känns givande och meningsfullt att gå på dansen. Din undervisare behöver inte vara dålig för att hen inte har något examensbevis. Det är viktigt att komma ihåg.

Inga kommentarer: