2011-09-08

Utdrag ur en diskussion om vilken kunskap som är viktig, del 2

I januari 2010 deltog jag i en onlinediskussion om kunskap. Då skrev jag bland annat följande (i inlägget citerar jag den gamla läroplanen, Lpo94, men skillnaderna mot Lgr11 är mariginella):

Ni får naturligtvis ha åsikten att vissa skolämnen är viktigare än andra, men era argument därför håller inte riktigt. För det första kan vi inte veta vilka kunskaper som kommer behövas eller efterfrågas i morgondagens samhälle. För det andra är det inskränkt att tro att det räcker med att kunna läsa, skriva, räkna och ha ett hum om samhällets uppbyggnad för att bli en aktiv samhällsmedborgare och en harmonisk människa. För ja, skolans uppgift är inte enbart att utbilda arbetare och demokratiidkare, utan också att fostra hela och harmoniska människor. Jag citerar ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94):
"Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. /.../ Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. /.../ Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. /.../ Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. /.../ En viktig uppgift för skola är att ge överblick och sammanhang. /.../ De [eleverna] skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. /.../ Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. /.../ Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." (ur kapitlet Skolans uppdrag)
Allt detta - och mer därtill - är alltså skolans uppgift enligt Skolverket. Det kan man tycka vad man vill om, men om man anser att den baskunskap alla behöver är att läsa, skriva och räkna är det alldeles för mycket med nioårig grundskola. Då skulle vi kunna ta över det tyska systemet med fyraårig grundskola med efterföljande arbetsskola (för de "praktiskt lagda") alternativt studieskola (för de "smarta").

Läs också del 1

Inga kommentarer: