2010-06-03

På tal om vad jag skrev igår

Tänk om Fredric Skälstad skulle läsa min blogg. Då skulle han säkert ändra sej. Så här skrev jag 2008-04-26:

Att den borgerliga alliansen inte är särskilt intresserade av kultur är ingen nyhet. Att de tycker att konstnärliga uttryck är hobbyverksamhet som inte bör subventioneras av allmänna medel är också allmänt känt. Tyvärr har de också tagit fasta på det i det förslag på gymnasiereform som nu är framlagt av regeringens utredare (=en enda person). I den nya gymnasieskolan ska det, liksom nu, finnas åtta kärnämnen. Sju av dem - svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och regligionskunskap - är desamma som förut, men ett ämne byts ut. Estetisk verksamhet ersätts av historia.

Jag tycker absolut att historia är ett ämne som platsar som kärnämne. Jag tycker det är ganska förvånande att det inte har varit det tidigare. Jag tycker också det är förvånande att till exempel religion har varit prioriterat högre än historia. Historia är viktigt för alla människor - men det är också estetisk verksamhet.

Enligt grundskolans, förskoleklassens och fritidshemmens läroplan Lpo94 är skolans uppdrag bland annat följande:
- Skapande arbete och lek är vesäntliga delar i det aktiva lärandet.
- I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.
- Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.
- Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.


Allt det här saknas i gymnasieskolans läroplan Lpf94. Där nämns kreativt skapande och/eller konstarter inte en enda gång. Det närmaste man kommer är att skolan ska utveckla elevernas kommunikativa kompetens. Det gör att det är ännu viktigare att låta ett ämne som estetisk verksamhet vara kärnämne. Den lilla pluttiga kursen (50p) lägger en så viktig pusselbit i elevernas allmänbildning.

Eleven skall
- kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel
- kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande
- ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser
- kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen
(uppnåendemål för kursen estetisk verksamhet)

Inga kommentarer: